Toon menu

Zorg in je regio

Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren zijn samen verantwoordelijk voor de zorg. Dat heeft gevolgen voor welke voorziening je waar moet regelen. Daarom vind je op de gemeentepagina’s een inventarisatie van waar je precies moet zijn voor welke hulp in je eigen gemeente.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste algemene regelingen voor mensen met reuma. Hoe en waar je zorg en hulp bij je gemeente kunt aanvragen is per gemeente anders.

 

 

Reviews door gebruikers van zorgverleners (van tandarts tot ziekenhuis) vind je op de site van Zorgkaart Nederland.

Voor informatie over zaken als sportmogelijkheden e.d. per gemeente zie de pagina ‘Jouw leven‘.

Let op: Wijkverpleegkundige zorg loopt via je individuele zorgverzekering. En voor lange intensieve zorg of 24 uur verzorging thuis kun je terecht bij  (CIZ) Centrum Indicatiestelling Zorg. Het landelijk informatiepunt bereik je op telefoonnummer 0800-126.

 

* Op deze pagina’s hopen we t.z.t. een volledig overzicht op te nemen van diverse professionals in de regio. Daar kunnen we je hulp bij gebruiken! Heb je zin om e.e.a. eens uit te pluizen, op te zoeken, te beschrijven? Meld je aan bij info@reumagouda.nl.

 

Hulp en hulpmiddelen

Voor ondersteuning thuis, bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden voor begeleiding of voor hulpmiddelen zoals scootmobielen en woningaanpassingen moet terecht bij de gemeente (onder de Wet Maatschappelijke ondersteuning, kortweg de Wmo). Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Dit eerste gesprek heet ook wel het ‘keukentafelgesprek’. De gemeente heeft het voeren van dit gesprek vaak uitbesteed aan andere organisaties, zoals sociale (wijk)teams. Tijdens het gesprek wordt gekeken wat je zelf nog kan doen en wat familie, vrienden of buren kunnen doen. (Deze zijn overigens niet verplicht je te helpen). Van de uitkomst van het gesprek krijg je een verslag. Dit dien je ter akkoord te ondertekenen. Als je je niet herkent in dat verslag dan kun je het beter niet ondertekenen en verder in gesprek gaan.

 

Klik hier voor tips en informatie over hoe je dit keukentafelgesprek goed kunt voeren!

En verspreid over het land zijn de cursussen “Het kan. Start met uw persoonlijk plan” georganiseerd door Zorg Verandert, in samenwerking met Per Saldo en Ieder(in). Kijk ook eens naar dit filmpje over ervaringen.

 

Je hebt na het gesprek (ongeacht wat daarin werd besproken) altijd de mogelijkheid om een maatwerkvoorziening aan te vragen. Als deze maatwerkvoorziening wordt afgewezen, dan kun je schriftelijk bezwaar indienen bij het College Burgemeester en Wethouders.
Omdat dit gesprek (ook wel ‘keukentafelgesprek’ genoemd) heel belangrijk is, kan je iemand vragen erbij te zijn om je te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger zijn, maar ook een zogenoemde onafhankelijke ‘cliëntondersteuner’ die bij de gemeente aangevraagd kan worden. (Zie het overzicht bij je eigen gemeente).

 

Ook als je een hoog inkomen of veel spaargeld hebt kun je ondersteuning vragen van de gemeente. Wel kan dan om een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd worden.

 

NB: Wordt je huishoudelijke hulp gekort of geschrapt? En wil je graag bezwaar maken maar je weet niet hoe? Je kunt ons om praktische hulp vragen. Neem contact op via het contactformulier

 

 

Kinderen en jongeren

Bijna alle hulp aan mensen tot 18 jaar bij opgroei- en opvoedproblemen valt vanaf 1 januari 2015 onder de gemeente (de jeugdwet). Dat geldt dus ook voor kinderen met reuma. Als een gezin veel hulp nodig heeft, zorgt de gemeente voor één professionele contactpersoon die alle hulp coördineert. Ook bij bijvoorbeeld psychische problemen bij jongeren en kinderen is de gemeente voor hulp aan te spreken.

 

verpleging en verzorging thuis

Heb je verpleegkundige hulp of hulp bij je persoonlijke verzorging thuis nodig? Bespreek met je huisarts en/of wijkverpleegkundige wat er nodig is. Bijvoorbeeld hulp bij het douchen of het toedienen van medicijnen. De wijkverpleegkundige kan dan helpen, (eventueel ook familie, vrienden of professionele zorgverleners op ander gebied). Verpleging en verzorging thuis zijn vanaf 1 januari 2015 onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering (Zorgverzekeringswet, kortweg de Zvw) en worden dus vergoed. Er geldt vanaf januari 2015 geen eigen bijdrage meer.
Het is ook mogelijk, op bepaalde voorwaarden, om voor deze zorg een persoonsgebonden budget te krijgen van de zorgverzekeraar. Dit geldt o.a. voor verpleging, persoonlijke verzorging en intensieve kindzorg.

 

Intensieve zorg nodig?

Voor mensen die 24 uur intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben is er de wet langdurige zorg (Wlz). Deze vergoedt vanaf 1 januari 2015 bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget of een “volledig pakket” van een zorginstelling, een stukje zelf of een combinatie van diversen. De kosten voor de zorg thuis mogen in bepaalde gevallen hoger zijn dan de opname in een instelling. Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of je dergelijke zorg nodig hebt. Het zorgkantoor in jouw regio kent de zorg toe.

Kan of wil je niet meer thuis wonen, is er een zelf te kiezen plek in een woonzorgcentrum of andere zorginstelling. NB Voor 14.000 mensen (jongeren en volwassenen) met een zware zorgvraag die thuis wonen komt een speciale regeling. Het rijk blijft hiervoor verantwoordelijk.(zie na goedkeuring 2e kamer) www.hoeverandertmijnzorg.nl/wlz-overgangsrecht

Werk en uitkering

De Participatiewet moet ertoe leiden dat veel meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk gaan in reguliere banen. Om dit te bereiken zijn er met werkgevers afspraken gemaakt over jaarlijkse baangaranties. De Participatiewet geeft gemeenten een centrale rol. Werknemers en werkgevers moeten bij gemeenten aankloppen voor de noodzakelijke instrumenten en voorzieningen. Op 1 januari 2015 wordt deze Participatiewet van kracht. Die vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en en de Wet arbeidsongeschiktheid Jonggehandicapten (Wajong). De bijstand, sociale werkvoorziening en de nieuwe Wajong zijn onderdeel van deze nieuwe regeling. De Wajong is voortaan alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn.

 

PGB

Mensen die voor het inkopen van zorg voor een persoonsgebonden budget (pgb) hebben gekozen, krijgen vanaf 1 januari 2015 niet meer zelf geld op hun rekening.
De gemeente stort het geld op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en die betaalt rechtstreeks aan de hulp of zorgverlener. Dit heet trekkingsrecht en gaat zowel voor de Wmo als de Wlz cliënten gelden. Cliënten die hiermee te maken krijgen, hebben hierover begin augustus 2014 een brief van De SVB ontvangen.
Bestaande indicatie blijft tot afgesproken datum van kracht.

 

Meer informatie

Weet je niet waar je terecht moet met je hulpvraag kun je wellicht via de regelhulp ontdekken waar je moet zijn.

Andere sites:

www.rijksoverheid.nl/hlz
www.dezorgverandertmee.nl
www.hoeverandertmijnzorg

 

Problemen met je zorg?

Met je vragen en ervaringen help je Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie Nederland, de organisaties achter het Nationale Zorgnummer, op te komen voor jouw belangen. Het streven is om de stem van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben krachtig te laten klinken.

Het Nationale Zorgnummer   0900-23 56 780 (20 cent per gesprek)

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.